Telefon

574-689-290
Przemysław Radzikowski

Prawo karne

  • obrona osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonych w toku postępowania sądowego
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem
  • sporządzanie zażaleń na zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania
  • sporządzanie apelacji od niekorzystnych wyroków
  • reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowania w sprawach o wykroczenia
  • przygotowywanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia
  • postępowanie wykonawcze (m.in. odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • dozór elektroniczny
  • wyrok łączny
  • odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie