Telefon

574-689-290
Przemysław Radzikowski

Polityka prywatności

§1 Cel Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię.

§2 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Radzikowski, ul. Stokrotki 5/5, 20-538 Lublin, NIP: 7123067442, REGON: 365956767 (zwana dalej: „Kancelarią” lub „Administratorem”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.

§4 Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub celów statystycznych Administratora. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą przekazywane podmiotom trzecim innym niż wskazane w niniejszym dokumencie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym Umową jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 3. Podanie danych koniecznych do prowadzenia sprawy jest dobrowolne, ale ich niepodanie może mieć istotny wpływ na możliwość prowadzenia tej sprawy.
 4. Podane w formularzu kontaktowym dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania o ofertę oraz udzielenia porady prawnej online. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie nawiązać kontakt, bądź skorzystać z usług Kancelarii.

§ 5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, pracodawca, stanowisko służbowe, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
 2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności.
 3. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

§6 Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowych, dostawcom usług prawnych. Dostęp do danych mogą uzyskać również pracownicy, pełnomocnicy substytucyjni. Dane osobowe mogą być przekazywane sądom, organom prowadzącym postępowania inne niż sądowe, stronom postępowań sądowych oraz postępowań innych niż sądowe.

§7 Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług prawnych albo do czasu upływu terminu przechowywania danych określonego w obowiązujących przepisach prawa – w zależności od tego co nastąpi później. W każdym przypadku dane osobowe przestaną być przetwarzane, jeżeli odpadnie podstawa prawna ich przetwarzania.

§8 Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania swoich danych, do ich usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej lub osobie prawnej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 3. W celu zrealizowania ww. praw należy się skontaktować z Administratorem danych pod adresem mailowym: radzikowski_przemyslaw@o2.pl
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§9 Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, iż sposób przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 2. Na terenie Polski, uprawnienia organu nadzorczego w sprawach dot. danych osobowych sprawuje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły związane z procedurą złożenia skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 3. W razie uwag lub pytań należy skontaktować się pod adresem: radzikowski_przemyslaw@o2.pl

§ 10 Pliki Cookies

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies”).
 2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  - Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  - Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”);
  - Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
  - Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 6. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
  Google Analytics (Polityka Prywatności),
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 8. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
  - Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
  - Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 11 Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O takiej zmianie Administrator powiadomi poprzez zamieszczenie informacji w serwisie internetowym.